Časté dotazy

Časté dotazy na práci autorizovaného inspektora

Jak dlouho trvá vydání certifikátu na rodinný dům?

 

Vydání certifikátu pro RD ve Středočeském kraji ( u Brandýsa na Labem ) trvalo, vzhledem k tomu, že investor byl kompletně připraven, 7 dnů. V současné době ( k 21.7.) již staví hrubou stavbu.

 

Jaká je cena za vydání certifikátu?

Cena za:

 • 1.) provedení kontroly úplnosti projektové dokumentace podle stavebního zákona ( včetně splnění podmínek územního rozhodnutí /souhlasu apod./ )
 • 2.) vypracování oznámení stavby Stavednímu úřadu
 • 3.) ověření projektové dokumentace vyhotovené v požadovaném počtu ( paré)
 • 4.) vydání certifikátu autorizovaného inspektora


je stanovena vždy až při osobní konzultaci.

 

 

Jaké podklady požadujete?

Úvodem je nutné aby se autorizovaný inspektor seznámil se zamýšlenou stavbou, jejím rozsahem a složitostí:

 • 1. pravomocné ÚR nebo jiný souhlas územního řízení
 • 2. projektová dokumentace stavby
 • 3. stanoviska dotčenách orgánů, souhlasy účastníků a event. smlouvy

 

Seznam příloh k dokladové části :

Výpis katastru nemovitosti ( ne starší 3 měsíců )

 1. Snímek pozemkové mapy
 2. Seznam sousedů podle KN
 3. Vyjádření osob, které by v případě stavebního řízení byly jeho účastníky

Stanovisko správců a následujících dotčených orgánů , kde by byly veřejné zájmy předmětnou  PD dotčeny  :

 1. elektrické energie
 2. plynu
 3. rozvodu tepla
 4. vody
 5. kanalizace
 6. elektronických komunikací
 7. památkové péče
 8. požární ochrany
 9. dopravy
 10. dopravy na pozemních komunikacích 
 11. dopravy drážní
 12. dopravy letecké
 13. dopravy vodní
 14. jaderné bezpečnosti a ochrany před ionizujícím zářením 
 15. ochrany přírody a krajiny  
 16. ochrany vod
 17. ochrany ovzduší
 18. ochrany lesa
 19. ochrany ložisek nerostných surovin 
 20. odpadového hospodářství
 21. prevence závažných havárií
 22. veřejného  zdraví
 23. veterinární péče
 24. lázní a zřídel
 25. obrany státu
 26. civilní ochrany
 27. bezpečnosti státu

 

dotazy možno zasílat na emailovou adresu uvedenou na stránce KONTAKTY