Autorizovaný inspektor

Autorizovaný inspektor je  fyzická osoba.  Autorizovaným  inspektorem se může po úspěšném složení odborné zkoušky stát odborník -  autorizovaný architekt nebo autorizovaný stavební inženýr-  s minimálně 15-ti letou praxí v oboru.  Ministr pro místní rozvoj pak jmenuje pro výkon činnosti autorizované inspektory na dobu 10-ti let . Období působnosti autorizovaného inspektora je možné prodloužit, pokud výkon činnosti soustavně vykonává.  Jmenovaný autorizovaný inspektor má celorepublikovou působnost.

Autorizovaný inspektor není správní orgán.

K výkonu své činnosti musí být autorizovaný inspektor osoba bezúhonná s čistým trestním rejstříkem, musí být členem ČKA  nebo ČKAIT a pro výkon své činnosti musí mít platné pojištění odpovědnosti za škodu.

Autorizovaný inspektor vykonává svou činnost jako soukromá –fyzická osoba za úplatu na základě uzavřené  písemné soukromoprávní smlouvy s klientem- stavebníkem. Autorizovaný inspektor vykonává svou činnost v rozsahu "činnost autorizovaného inspektora" dle příslušných § Stavebního zákona v platném znění.

Ve smlouvě je stanovena cena za výkon činnosti autorizovaného inspektora a cena za vynaložené náklady autorizovaným inspektorem.

Smlouvu se stavebníkem nemůže autorizovaný inspektor uzavřít pokud:

  • Se jedná o stavbu, která je označena zvláštním právním předpisem jako nezpůsobilá k posouzení autorizovaným inspektorem (  podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 15 odst. 9: „Vodní díla jsou nezpůsobilá k posouzení autorizovaným inspektorem; to neplatí v případě staveb vodovodních řadů, kanalizačních stok a kanalizačních objektů, které nevyžadují povolení k nakládání s vodami.“).
  • Je stavba nezpůsobilá k posouzení z rozhodnutí stavebního úřadu v územním rozhodnutí při významných vlivech na životní prostředí nebo vlivech na jiné pozemky a stavby se společnou hranicí se stavebním pozemkem.

 

  • Pokud se na stavbě podílí, podílel, bude podílet on sám, či osoba jemu blízká  tj.:

                  a) příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel,

                  b) osoby, s nimiž je ve vztahu

                  1. obchodním jako společník společnosti nebo jako účastník sdružení anebo jako člen 

                       družstva;

                  2. pracovním nebo služebním.

Odborný posudek  autorizovaného inspektora:

Autorizovaný inspektor může vystavit na základě smlouvy se stavebníkem a dle platného znění stavebního zákona odborný posudek ,není rozhodnutím správního orgánu (§ 67 spr. ř., § 65 s. ř. s.), ale plněním ze soukromoprávní smlouvy. Tento odborný posudek stavebník může využít jako podklad k žádosti o kolaudační souhlas u Stavebního úřadu, který vede správní řízení.