Certifikát

Certifikát autorizovaného inspektora:

Autorizovaný inspektor provádí na základě smlouvy se stavebníkem a dle platného znění stavebního

p1.pngzákona:

Prověření předložené projektové dokumentace zda je možné stavbu provést, a to z následujících hledisek :

a) zda je projektová dokumentace zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, regulačním plánem, územním rozhodnutím, veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí nebo územním souhlasem,

b) zda je projektová dokumentace úplná, přehledná a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu,
c) zda je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem,

d) zda předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány a

e) jaké budou účinky budoucího užívání stavby.
f) zda jsou v přílohové části předložené projektové dokumentace obsažena souhlasná závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů (např. orgánu ochrany přírody, krajské hygienické stanice atp.) nebo jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisy.
g) zda jsou v rozhodující výkresové části projektové dokumentace stavby obsaženy souhlasy osob, které by byly účastníky stavebního řízení dle § 109 Staveb.zákona. (např. sousedů, občanských sdružení) s oznamovaným stavebním záměrem. (Informace o tom, kdo by byl účastníkem řízení, na požádání sdělí stavební úřad.)

Tyto doklady je ve vlastním zájmu stavebníka nutné mít v pořádku, protože si stavebník sám ušetří zbytečné průtahy při posuzování záměru autorizovaným inspektorem a  následném vyvěšení oznámení na úřední desce stavebního úřadu.

 • Připojí  návrh plánu kontrolních prohlídek stavby.
 • Vystaví certifikát osvědčující, že navrhovaná stavba (projektová dokumentace a připojené doklady) splnuje zákonem stanovené podmínky pro její provedení.
 • Certifikát  není rozhodnutím správního orgánu (§ 67 spr. ř., § 65 s. ř. s.),ale plněním ze soukromoprávní smlouvy.

Co obsahuje certifikát:

 

 • Identifikační údaje stavebníka

 

 • Druh, účel a dobu trvání stavby
 • Identifikační  údaje o projektové dokumentaci
 • Vyhodnocení zda a jak jsou splněny požadavky §111 odst.1 a2
 • Podrobný popis posuzování navrhované stavby
 • Uvedení jak jsou respektovány podmínky územního rozhodnutí nebo územního souhlasu či veřejnoprávní smlouvy
 • Jak jsou respektovány podmínky regulačního plánu,obecné požadavky na výstavbu a požadavky dotčených orgánů a vlastníků technické a dopravní infrastruktury
 • Seznam a souhlas osob,které by byly účastníky stavebního řízení
 • Plán kontrolních prohlídek
 • Označenou projektovou dokumentaci

     – uvede skutečnost,že projektová dokumentace stavby a k ní připojené doklady pro navrhovanou stavbu splnuje zákonem stanovené podmínky pro její provedení. 

 • Uvede své jméno příjmení, datum vystavení certifikátu
 • označení je otiskem kulatého razítka s malým státním znakem a podpisem autorizovaného inspektora

Co dál s certifikátem?

 

Po vystavení certifikátu je nutné podat stavebnímu úřadu oznámení stavebního zá

měru s připojením:


a) certifikátu autorizovaného inspektora ne starší 3 měsíců
b) projektovou dokumentaci zpracovanou projektantem a označenou autorizovaným inspektorem
c)  plán kontrolních prohlídek
d) doklad o právu stavebníka dle §110 odst. 2 písm. a)
e) závazná stanoviska, či  rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisy
f) souhlasy osob, které by jinak byly účastníky stavebního řízení dle §109 Stav. zákona a souhlasy vlastníků dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení.

Projektová dokumentace se předkládá v jednom event. Dvojím vyhotovení