Změna stavby před dokončením

kladivo2.png

Změna stavby před dokončením může být prováděna na základě oznámení stavebnímu úřadu za podmínek §117 Stavebního zákona.

Změna stavby před dokončením formou oznámení s předložením certifikátu autorizovaného inspektora je vedena shodně jako při základním stavebním povolení .  Změna stavby před dokončením nesmí vybočovat mimo rámec územního rozhodnutí.

Oznámení o změně stavby před dokončením obsahuje kromě obecných náležitostí popis změn a jejich porovnání s povolením stavby a s ověřenou projektovou dokumentací. K žádosti připojí projektovou dokumentaci změn stavby, popřípadě kopii ověřené projektové dokumentace, do které projektant vyznačí navrhované změny. Žádost o změnu stavby před dokončením stavební úřad projedná s účastníky stavebního řízení a dotčenými orgány v rozsahu, v jakém se změna přímo dotýká práv účastníků stavebního řízení, jakož i zájmů chráněných zvláštními právními předpisy. Na řízení a povolení změny stavby před dokončením se vztahují přiměřeně ustanovení o stavebním řízení.

Stavební úřad po schválení pak zašle stavebníkovi rozhodnutí o souhlasu se změnou stavby před dokončením.

Jana Hejnalová - autorizovaný inspektor > Naše služby > Změna stavby před dokončením
Loading...

Naše služby

Loading...

Naše služby